Екип КСУДС

Комплекс за социални услуги

За контакти:

Какво правим:

Хората от този екип работят в две направления.

Едното е предимно с възрастните хора в една система (семейство). Понякога това са родителите, но има и не малко случаи на баби, дядовци или други близки.
Колегите, социални работници и психолози, се опитват да подкрепят възрастните, за да може да има реална промяна и преминаване през кризата. Разбирането ни е, че възрастните са тези, които държат „инструментите” за преодоляване на предизвикателствата, които рефлектират в живота на децата и променят поведението им.

Екипът работи по случаи на превенция на изоставянето. В тези случаи се опитва да подкрепят човекът/хората, които обгрижват детето/децата така, че да се справи с предизвикателствата и да продължат съвместния си живот. Има случаи на работа по реинтеграция. Когато едно дете е изведено от своя дом, причините могат да бъдат различни, работим по това детето и възрастните отново да се съберат, ако това е безопасно за малките. Работата в това направление не е никак лесна, понеже една от нашите ценности в дейностите ни е, че за едно дете е най-добре да живее в семейството си, освен ако, това не застрашава живота и съществуването му.

Едни от най-трудните случаи, по които работи екипът са свързани с родителските конфликти, в това число медиирането между двама възрастни, които са се разделили, но преминават през различни кризи във взаимоотношенията им.

Поемат и случаи на приемни родители, осиновители и кандидати за такива. Подкрепят възрастните и в това как да се грижат и възпитават децата си по позитивен начин, като се справят с предизвикателствата в поведението им.

Работят и по групови програми, свързани с групи за подкрепа на осиновители, родители на деца със затруднения, училище за родители…

Второто направление е предимно свързано с децата в едно семейство. Случаите може да са различни. Голяма част от тях са свързани с деца, чийто родители са в конфликт след като са се разделили. В някои случаи се опитваме да помогнем на детето през кризисен момент – загуба на близък, преживяно насилие, трудности в комуникацията с родителите.

Работим и с деца относно тяхното адаптиране в приемно семейство, както и по темата за идентичността на децата, настанени в приемни семейства или осиновени. Опитваме са помагаме на приемните деца да се подготвят за прехода към осиновителско семейство.

Работим с деца, настанени в институции.
Опитваме се да развиваме групови програми, свързани с превенция на насилие, с групова подкрепа и превенция и корекция на девиантно поведение.
Специалистите, които работят в този екип са преминали множество обучения и продължават да се развиват в работата си.