Екип “Деца”

Членовете на екипа работят предимно с децата в едно семейство. Случаите може да са различни. Голяма част от тях са свързани с деца, чийто родители са в конфликт след като са се разделили. В някои случаи се опитваме да помогнем на детето през кризисен момент – загуба на близък, преживяно насилие, трудности в комуникацията с родителите.

Работим и с деца относно тяхното адаптиране в приемно семейство, както и по темата за идентичността на децата, настанени в приемни семейства или осиновени. Опитваме са помагаме на приемните деца да се подготвят за прехода към осиновителско семейство.

Работим с деца, настанени в институции.
Опитваме се да развиваме групови програми, свързани с превенция на насилие, с групова подкрепа и превенция и корекция на девиантно поведение.
Специалистите, които работят в този екип са преминали множество обучения и продължават да се развиват в работата си.