Центрове на "Мисия Криле"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur notted adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et simply free text dolore magna aliqua lonm andhn.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 205

Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Стара Загора е с възложено управление на организацията от Община Стара Загора чрез конкурсна процедура, обявена за възлагане на двете услуги Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Звено „Майка и бебе” (ЗМБ), държавно делегирана дейност (10.2018-09.2021 г.). Професионалната мисия на КСУДС е да върне достойнството на своите потребители, да им помогне да открият ресурсите в себе си, за да продължат напред.

Комплексът за социални услуги предлага пакет от услуги, предназначени за деца и семейства, с цел провеждане на деинституционализация, предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция, подготовка в умения за независим и социална интеграция на деца от институционална грижа, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора включва:

  • Център за обществена подкрепа на деца и семейства, който предоставя пакет от социални услуги, насочени към предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция и подготовка на децата от институционална грижа за независим и достоен живот, подкрепа на приемни родители и осиновители, превенция на насилието, отпадането от училище и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
  • Звено „Майка и бебе” – услугата предоставя подслон и подкрепа на майки, при които по социални, психологически или медицински причини има риск от изоставяне на детето.  Материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до дома, до естествените условия.

Капацитетът на ЦОП е 80 места, а на ЗМБ – 8 майки с техните бебета. Структурата на Комплекса се състои от разгърната в два сектора „Услуги и подкрепа на семейството” и „Услуги и подкрепа на детето”, където е обособен специализирания персонал на Комплекса – социални работници и психолози. Екипът се състои от директор, двама ръководител сектори, 5 психолози, 6 социални работници, 4 социални сътрудници, касиер-счетоводител, счетоводител, рецепционист, хигиенист. Екипът е обучен да работи с търсещи и получили международна закрила и мигранти, взимайки предвид техните специфични нужди и права. Звеното „Майка и бебе” е отворено и в него се оказва помощ в кризисни ситуации, засягащи деца и техните семейства, които са български и чуждестранни граждани, търсещи и получили международна закрила или отказ за предоставянето.
Приемът е в полза на бременни и майки с поне едно дете под 3-годишна възраст, които искат да се грижат за детето или децата си, но имат социални, икономически или битови проблеми, поради което е налице повишен риск от раздяла на майката и детето/децата. Услугата може да се ползва и от бременни и майки с деца до 3-годишна възраст, които са търсещи или получили международна закрила или са чужденци, пребиваващи в България.
Звеното предлага:

  • сигурен подслон за двойката майка и дете, за бременната жена/ непълнолетно момиче;
  • професионална психологическа, социална, правна, административна помощ. Помощ при преодоляване на кризисна ситуация.
    здравни грижи за майката и детето;
  • подкрепа и подготовка на майката и детето за живот извън Звено „Майка и Бебе”.

Консултативен център за бежанци и мигранти Харманли

Харманли, бул. „България” № 11, вх. В, ет. 1, ап. 2

Увеличаващият се брой на търсещите закрила в РПХ – Харманли, получили финални откази от предоставяне на международна закрила през последната година (юли 2019 – юни 2021 г.) влоши драматично тяхната социална, емоционална и икономическа ситуация. Допълнително тяхното психично състояние и социални възможности пострадаха сериозно, тъй като се задълбочи несигурността им и заплахата от връщане в страните по произход. Към 10.06.2020 г. 45 лица от общо 13 семейства живеят на външни адреси в гр. Харманли, сред тях има 3 жени, жертви на насилие, основано на пола и 15 деца. Тези хора нямат никакви права и им е отказана всякаква подкрепа от институции и организации. Някои от тях работят и успяват изключително трудно да покрият основни свои нужди на себе си и децата си. Сред работещите има и самотна майка с три деца, жертва на домашно насилие, както и самотна жена, жертва на изтезания и с тежък личен и на семейството си суициден опит. Разходите за тях се увеличават, поради сложността и комплексността на случаите – посрещане на неотложни здравни нужди, стационарна психиатрична помощ, проблеми с очите, други.

Нуждата от терапевтична грижа и застъпничество за тази група е много голяма, предвид тяхната уязвимост и травматичен опит. Организацията предоставя социално и психологическо консултиране; групови и индивидуални терапевтични и информационни сесии по темата насилие, основано на пола; здравни консултации; придружаване, социална подкрепа и застъпничество.