Уницеф гостува на “Мисия Криле”

На 21 април, в Стара Загора ще гостува делегация по повод 3- годишната пилотна програма на Уницеф и Европейската комисия, която беше въведена в 7 държави в Европа с цел преодоляване на детската бедност и социалното изключване. Програмата тестваше практическото приложение на Европейската гаранция за детето (ЕГД), която цели да гарантира равен достъп до ключови услуги за най-уязвимите деца.

Делегацията ще посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства на ул. „Христо Ботев” № 205 от 11 ч. след което ще се отправи в изнесения център в кв. „Лозенец”, за да се запознае с екипа и предоставяните услуги на място на най-уязвимите семейства.

В делегацията ще участват Наталия Ефремова и Надя Клисурска, служебни заместник-министри на труда и социалната политика; Филип Кори, заместник-регионален директор на Уницеф за Европа и Централна Азия; Кристина де Бройн, представител на Уницеф в България; представители на Европейската комисия, на офисите на Уницеф, на правителствата и национални координатори за ЕГД от седемте пилотни държави. Гостите ще имат възможност лично да се запознаят с услуги, подкрепени по пилотния проект в община Стара Загора, за две от целевите групи – деца с увреждания и затруднения в развитието и деца, живеещи в семейства в уязвимо положение.

За период от две години Фондация „Мисия Криле” успя да открие изнесен център в ромския кв. „Лозенец“, да обхване 155 семейства във висок риск, в които живеят 372 деца на различна възраст. Периодично са посещаване уязвими семейства в 14 села и 7 квартала на града. Провеждат се срещи с местни лидери, директори на училища и институции, социални служби от различни населени места; изградена беше професионална мрежа с партньори.

Заключителното събитие след визитите на място ще се проведе в хотел „Верея“, където кметът Живко Тодоров ще приветства представители на  на РДСП, ДСП, ОЗД, РЗИ, РЦПППО, РУО, ЦПЛР, ЦСОП, директори на детски градини, участвали в пилотния проект, на Младежкия общински съвет и млад омбудсман на Млада Загора.

Срещата ще създаде възможност да бъдат представени политиките на община Стара Загора за ефективна подкрепа на деца и техните семейства и да се споделят впечатления от запознаването с постигнатите резултати за децата с увреждания и в уязвимо положение и техните семейства като част от прилагането на Европейската гаранция за детето в България.

В България пилотната програма се изпълняваше от Уницеф в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и беше насочена към деца с увреждания и затруднения в развитието, деца от семейства в уязвима ситуация, включително ромски деца от маргинализирани общности. Пилотните дейности в 10 общини на територията на 3 области – Бургас, Сливен и Стара Загора, обхванаха 16 315 деца и 10 059 родители, които получиха достъп до четири вида услуги: патронажни грижи за бременни жени и семейства с малки деца, ранна детска интервенция, приобщаващо предучилищно образование и услуги за превенция и подкрепа. В работата бяха ангажирани повече от 800 специалисти от секторите здравеопазване, образование, закрила на детето и социална закрила, които получиха подкрепа чрез обучения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *