Новини

Заключително събитие по “Европейска гаранция за детето”

е част от заключителното събитие, което се провежда и в момента и е организирано от УНИЦЕФ и European Commission.

Днес, 20.04.2023 в хотел „София Балкан Палас“, хора от различни страни са събрани за да отбележат постиженията на #EUChildGuarantee.

В България програмата се организираше от УНИЦЕФ в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и бе насочена към най-уязвимите деца.

Фондация „Мисия Криле“ беше една от организациите, които бяха включени в осъществяване на дейностите по проекта.

В продължение на две години (2021-2022) двама души от екипа ни работиха с няколко младежи от града ни по темата за младежкото участие в пилотен проект „Европейска гаранция за детето“.

Повече за работата ни по детското участие можете да намерите на този линк: https://missionwings.bg/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-2022-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%87%d1%83%d0%b5%d0%bc-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8/

Младежите, с които Фондация „Мисия Криле“ работеше са включени много активно в дейностите по заключителното събитие. Ваяна, Едислав и Денис участват в сесиите, споделят мнение и впечатление, дават интервюта пред медиите…

В продължение на две години организацията сформира и нов, мобилен, екип, който имаше за цел да работи основно в квартал „Лозенец“ и в още 14 села от община Стара Загора и община Опан. Целта беше екипът да е ефективен в подкрепата на уязвимите семейства.

През 2021 година Европейската комисия стартира пилотна програма, която има за цел преодоляване на детската бедност и социалното изключване в Европа. Идеята й е да се гарантира  достъпът на децата в уязвимо положение до набор от ключови услуги, като образование и грижи в ранна детска възраст, образование и училищни дейности, здравословно хранене по време на всеки учебен ден и здравно обслужване. В Препоръката се предвижда държавите членки да разработят национални планове за действие до 2030 г., да определят целевите групи деца, до които трябва да се достигне посредством Гаранцията, да определят целите, които трябва да бъдат постигнати и да очертаят съответните мерки като  посочат източниците на финансиране и   механизмите за мониторинг и оценка.

В четири страни от Европейския съюз – България, Гърция, Италия и Хърватия, бяха разработени модели на услуги и интервенции, насочени към осигуряване на достъп до услуги с фокус  върху 4 целеви групи: деца с увреждания, деца живеещи в семейства в уязвимо положение, деца живеещи в институции и деца на бежанци и мигранти.

По проекта, в България, пилотните дейности бяха в 10 общини на територията на 3 области – Бургас, Сливен и Стара Загора. По данни на Уницеф дейностите са обхванали 16 315 деца и 10 059  родители, които са получили достъп до четири вида услуги:  патронажни грижи за бременни жени и семейства с малки деца, ранна детска интервенция, приобщаващо предучилищно образование и услуги за превенция и подкрепа. В работата са били ангажирани повече от 800 специалисти от секторите здравеопазване, образование, закрила на детето и социална закрила, които получиха подкрепа чрез обучения.

 

 

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.

Categories